Przejdź do treści

Pełnomocnik Dziekana WSR ds. Programu Erasmus+

dr Justyna Stępkowska
e-mail: j.stepkowska@uksw.edu.pl


Erasmus+ to incoming students

Students from Erasmus+ program are given an opportunity to participate in some lectures in English either at our faculty or, after discussing it with a departmental coordinator, at other faculties of our university.


Aktualne dokumenty dotyczące Programu ERASMUS+


Zapraszamy Studentów Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW do udziału w programie wymiany międzynarodowej ERASMUS+

Rekrutacja na studia w ramach programu ERASMUS+

Rekrutacja w ramach programu ERASMUS+ na wyjazdy do uczelni partnerskich w celu realizacji części toku studiów w roku akademickim 2022-2023.

Uprzejmie informujemy, że w związku z Decyzją nr 1/2022 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, uruchomiona została na Wydziale Studiów nad Rodziną rekrutacja studentów na studia częściowe w roku 2022-2023. Podczas rekrutacji przyjmujemy wnioski studentów na semestr zimowy, letni lub na cały rok akademicki 2022-2023 w zależności od postanowień poszczególnych umów bilateralnych.


Harmonogram rekrutacji SMS:

 *I etap rekrutacji: składanie przez Studentów wniosków w systemie USOSweb do 2022-03-12 15:00

* II etap rekrutacji: 15-18 marca 2022 egzaminy językowe

Złożenie wniosku aplikacyjnego w ramach rejestracji w SJO na egzamin językowy.
Na egzaminy Studenci rejestrują się samodzielnie; więcej informacji na stronie Studium Języków Obcych w zakładce Egzaminy z języka obcego – Erasmus+

* III etap rekrutacji: posiedzenie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej na Wydziale Studiów nad Rodziną: 23.03.2022 (rozmowa kwalifikacyjna za pomocą MS Teams). Konieczny wcześniejszy kontakt mailowy z Koordynatorem Programu Erasmus + na Wydziale Studiów nad Rodziną Panią Dr Justyną Stępkowską.

* Ogłoszenie wyników rekrutacji do 28.03.2022

Rekrutacja na praktyki w ramach programu ERASMUS+
Zapraszamy studentów Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW do udziału w programie wymiany międzynarodowej ERASMUS+ i skorzystania z możliwości odbycia praktyk zagranicznych w roku akademickim 2022-2023.
Uprzejmie informujemy, że w związku z decyzją nr 2/2022 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, uruchomiona została na Wydziale Studiów nad Rodziną rekrutacja studentów na praktyki w roku akademickim 2022-2023.
Podczas tej rekrutacji przyjmujemy wnioski studentów na wyjazdy w roku akademickim 2022-2023.
Niezwłocznie po zamknięciu rekrutacji podstawowej automatycznie zostanie otwarta rekrutacja uzupełniająca w trybie ciągłym tak jak w minionym roku akademickim.
Uwaga: zgodnie punktem 9 ogólnych zasad wstępnej rekrutacji SMP oraz SMPA praktyka musi zostać zrealizowana między1 czerwca 2022 r. a 30 września 2022 r. i musi trwać minimum 90 dni.
Harmonogram rekrutacji SMP i SMPA 2022/2023:
* I etap rekrutacji: składanie przez Studentów wniosków aplikacyjnych w Dziekanacie Wydziału Studiów nad Rodziną (wnioski aplikacyjne na wyjazdy na praktyki składane są w formie papierowej) do dnia do 13 marca 2021 godz. 14:00. Ze względu na ograniczenia sanitarne konieczny wcześniejszy kontakt mailowy z Dziekanatem WSR.

* II etap rekrutacji: 15-18 marca 2022 egzaminy językowe w SJO
Złożenie wniosku aplikacyjnego w ramach rejestracji w SJO na egzamin językowy.
Na egzaminy Studenci rejestrują się samodzielnie; więcej informacji na stronie Studium Języków Obcych w zakładce Egzaminy z języka obcego – Erasmus+

* III etap rekrutacji: posiedzenie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. III etap rekrutacji: posiedzenie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
Termin rozmowy kwalifikacyjnej na Wydziale Studiów nad Rodziną 23.03.2022 (rozmowa kwalifikacyjna za pomocą MS Teams). Konieczny wcześniejszy kontakt mailowy z Koordynatorem Programu Erasmus + na Wydziale Studiów nad Rodziną Panią Dr Justyną Stępkowską.
* Ogłoszenie wyników rekrutacji do 28 marca 2022 r.

Uczelnie partnerskie

uczelniepartnerskie

Lista uczelni partnerskich Wydziału Studiów nad Rodziną oraz szczegóły ofert wyjazdów wraz z zakresami współpracy określonymi w umowach partnerskich dostępne są w systemie USOSweb.


Erasmus+ jest programem dla uczelni, ich studentów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi.

Polska bierze udział w programie Erasmus od roku 1998/99. UKSW bierze udział w programie Erasmus od roku akademickiego 2000/2001. Na lata 2014-2020 Uniwersytetowi Kardynała Stefana Wyszyńskiego została przyznana Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego, co oznacza, że UKSW może realizować następujące działania:

  • mobilność studentów w celu odbycia części studiów w uczelni partnerskiej (SMS – Student Mobility – Studies)
  • mobilność studentów w celu odbycia praktyki w partnerskim przedsiębiorstwie, organizacji, instytucji szkoleniowej lub badawczej w innym kraju uczestniczącym w programie (SMP – Student Mobility – Placements)
  • mobilność nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni partnerskiej (STA – Staff Teaching Assignments)
  • mobilność pracowników uczelni w celu udziału w szkoleniu w partnerskiej szkole wyższej lub instytucji nieakademickiej w innym kraju uczestniczącym w programie (STT – Staff Training).

Studenci

Studenci UKSW (począwszy od drugiego roku studiów I stopnia i jednolitych studiów magisterskich, w tym doktoranci i studenci studiów niestacjonarnych, z wyjątkiem studiów podyplomowych) uczestnicząc w programie Erasmus+ mogą realizować następujące działania:

  • odbywać część studiów w uczelniach partnerskich
  • odbywać praktyki w zagranicznych przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach szkoleniowych lub badawczych w krajach uczestniczących w programie.

W programie Erasmus+ możliwe jest korzystanie z finansowania wyjazdów na naukę i szkolenie za granicą więcej niż jeden raz. Oznacza to, że studenci mogą wyjechać na studia lub szkolenie za granicą na okres nieprzekraczający 12 miesięcy w każdym cyklu studiów (licencjanckich, magisterskich lub doktoranckich), niezależnie od rodzaju mobilności (studia czy praktyka zawodowa) i liczby okresów mobilności (na przykład dwa razy po sześć miesięcy lub trzy razy po cztery miesiące). W przypadku studiów jednolitych magisterskich student może otrzymać grant na wyjazdy nieprzekraczające 24 miesięcy.

Wyjazdy na studia służą zrealizowaniu w uczelniach partnerskich programu odpowiadającego programowi określonych okresów studiów na UKSW, przewidzianych dla danego studenta regulaminem studiów na kierunku, na którym studiuje. Każdorazowy wyjazd na studia musi obejmować minimum 1 semestr studiów stacjonarnych, połączony z uzyskaniem w uczelni partnerskiej minimum 30 ECTS w każdym semestrze.

Wyjazdy na praktyki mogą mieć charakter praktyk obowiązkowych, przewidzianych w programie kształcenia i realizowanych pod kontrolą Biura Karier UKSW. Mogą mieć także charakter praktyk nieobowiązkowych, służąc nabyciu kompetencji związanych z kierunkiem kształcenia (dotyczy to również praktyk i staży absolwentów w ciągu 1 roku od ukończenia studiów), a wówczas studentowi przyznawane są 2 ECTS za każdy miesiąc praktyk. W obu przypadkach przy rekrutacji wymagana jest pisemna zgoda koordynatora praktyk właściwego dla danego kierunku i specjalności na Learning Agreement for Traineeship. Studenci UKSW rekrutowani są na praktyki trwające 90 dni..

Aktualności DWM

Więcej informacji ogólnych na stronie programu Erasmus+

Wydziałowy Koodynator ds. Programu Erasmus +

dr Justyna Stępkowska
e-mail: j.stepkowska@uksw.edu.pl