Przejdź do treści

Erasmus+

Pełnomocnik Dziekana WSR ds. Programu Erasmus+

dr Justyna Stępkowska
e-mail: j.stepkowska@uksw.edu.pl


Erasmus+ to incoming students

Students from Erasmus+ program are given an opportunity to participate in some lectures in English either at our faculty or, after discussing it with a departmental coordinator, at other faculties of our university.


Aktualne dokumenty dotyczące programu Erasmus+


Zapraszamy Studentów Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW do udziału w programie wymiany międzynarodowej Erasmus+


Rekrutacja na studia w ramach programu ERASMUS+

Harmonogram rekrutacji podstawowej Erasmus+ SMS – wyjazdy studentów w celu zrealizowania części toku studiów – Rok akademicki 2024/2025

26.02 – 21.03.2024Składanie wniosków w USOSweb
25-26.03.2024Testy poziomujące na platformie Moodle
27.03.2024Komisje rekrutacyjne
28.03.2024Opublikowanie list osób zakwalifikowanych
28.03.2024Termin dostarczenia elektronicznych wersji protokołów z rekrutacji do DWM
29.03.2024Termin dostarczenia papierowych wersji protokołów oraz podpisanych zgłoszeń kandydatów na wyjazd

Rekrutacja w ramach programu ERASMUS+ na wyjazdy do uczelni partnerskich w celu realizacji części toku studiów w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024.

Uprzejmie informujemy, że w związku z Decyzją nr 1/2023 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, uruchomiona została na Wydziale Studiów nad Rodziną rekrutacja studentów na studia częściowe na sem. letni w roku 2023-2024. Podczas rekrutacji przyjmujemy wnioski studentów na semestr letni roku akademickiego 2023-2024 w zależności od postanowień poszczególnych umów bilateralnych.

Harmonogram rekrutacji SMS: 

 *I etap rekrutacji: składanie przez Studentów wniosków w systemie USOSweb do 13.10.2023 godz. 15:00

* II etap rekrutacji: 17.10.2023 egzamin językowy 

Więcej informacji na stronie Studium Języków Obcych w zakładce: Egzaminy z języka obcego – Erasmus+

* III etap rekrutacji: posiedzenie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej na Wydziale Studiów nad Rodziną: 19.10.2023. Konieczny wcześniejszy kontakt mailowy z Koordynatorem Programu Erasmus + na Wydziale Studiów nad Rodziną Panią Dr Justyną Stępkowską.

* Poinformowanie o wynikach rekrutacji do 20.10.2023.

Rekrutacja na praktyki w ramach programu Erasmus+

Zapraszamy studentów Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW do udziału w programie wymiany międzynarodowej ERASMUS+ i skorzystania z możliwości odbycia praktyk zagranicznych w roku akademickim 2023-2024.
Uprzejmie informujemy, że wciąż aktywna jest na Wydziale Studiów nad Rodziną rekrutacja studentów na praktyki w roku akademickim 2023-2024 (rekrutacja w trybie ciągłym).
Podczas trwającej rekrutacji uzupełniającej przyjmujemy wnioski studentów na wyjazdy w roku akademickim 2023-2024.

Uwaga: zgodnie punktem 9 ogólnych zasad wstępnej rekrutacji SMP oraz SMPA praktyka musi zostać zrealizowana między 1 czerwca 2023 r. a 30 września 2024 r. i musi trwać minimum 90 dni.

Harmonogram rekrutacji SMP i SMPA 2023/2024:
* I etap rekrutacji: składanie przez Studentów wniosków aplikacyjnych w Dziekanacie Wydziału Studiów nad Rodziną (wnioski aplikacyjne na wyjazdy na praktyki składane są w formie papierowej).

* II etap rekrutacji: egzaminy językowe w SJO
Na egzaminy Studenci rejestrują się samodzielnie; więcej informacji na stronie Studium Języków Obcych w zakładce Egzaminy z języka obcego – Erasmus+.

* III etap rekrutacji: posiedzenie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. 

Termin rozmowy kwalifikacyjnej na Wydziale Studiów nad Rodziną ustalany jest na bieżąco, zgodnie z wpływem wniosków aplikacyjnych. Konieczny wcześniejszy kontakt mailowy z Koordynatorem Programu Erasmus + na Wydziale Studiów nad Rodziną Panią Dr Justyną Stępkowską.

* Ogłoszenie wyników rekrutacji: maksymalnie do 3 dni po terminie rozmowy kwalifikacyjnej.


Uczelnie partnerskie

Lista uczelni partnerskich Wydziału Studiów nad Rodziną oraz szczegóły ofert wyjazdów wraz z zakresami współpracy określonymi w umowach partnerskich dostępne są w systemie USOSweb.


Erasmus+ jest programem dla uczelni, ich studentów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi.

Polska bierze udział w programie Erasmus od roku 1998/99. UKSW bierze udział w programie Erasmus od roku akademickiego 2000/2001. Na lata 2014-2020 Uniwersytetowi Kardynała Stefana Wyszyńskiego została przyznana Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego, co oznacza, że UKSW może realizować następujące działania:

  • mobilność studentów w celu odbycia części studiów w uczelni partnerskiej (SMS – Student Mobility – Studies)
  • mobilność studentów w celu odbycia praktyki w partnerskim przedsiębiorstwie, organizacji, instytucji szkoleniowej lub badawczej w innym kraju uczestniczącym w programie (SMP – Student Mobility – Placements)
  • mobilność nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni partnerskiej (STA – Staff Teaching Assignments)
  • mobilność pracowników uczelni w celu udziału w szkoleniu w partnerskiej szkole wyższej lub instytucji nieakademickiej w innym kraju uczestniczącym w programie (STT – Staff Training).

Studenci

Studenci UKSW (począwszy od drugiego roku studiów I stopnia i jednolitych studiów magisterskich, w tym doktoranci i studenci studiów niestacjonarnych, z wyjątkiem studiów podyplomowych) uczestnicząc w programie Erasmus+ mogą realizować następujące działania:

  • odbywać część studiów w uczelniach partnerskich
  • odbywać praktyki w zagranicznych przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach szkoleniowych lub badawczych w krajach uczestniczących w programie.

W programie Erasmus+ możliwe jest korzystanie z finansowania wyjazdów na naukę i szkolenie za granicą więcej niż jeden raz. Oznacza to, że studenci mogą wyjechać na studia lub szkolenie za granicą na okres nieprzekraczający 12 miesięcy w każdym cyklu studiów (licencjanckich, magisterskich lub doktoranckich), niezależnie od rodzaju mobilności (studia czy praktyka zawodowa) i liczby okresów mobilności (na przykład dwa razy po sześć miesięcy lub trzy razy po cztery miesiące). W przypadku studiów jednolitych magisterskich student może otrzymać grant na wyjazdy nieprzekraczające 24 miesięcy.

Wyjazdy na studia służą zrealizowaniu w uczelniach partnerskich programu odpowiadającego programowi określonych okresów studiów na UKSW, przewidzianych dla danego studenta regulaminem studiów na kierunku, na którym studiuje. Każdorazowy wyjazd na studia musi obejmować minimum 1 semestr studiów stacjonarnych, połączony z uzyskaniem w uczelni partnerskiej minimum 30 ECTS w każdym semestrze.

Wyjazdy na praktyki mogą mieć charakter praktyk obowiązkowych, przewidzianych w programie kształcenia i realizowanych pod kontrolą Biura Karier UKSW. Mogą mieć także charakter praktyk nieobowiązkowych, służąc nabyciu kompetencji związanych z kierunkiem kształcenia (dotyczy to również praktyk i staży absolwentów w ciągu 1 roku od ukończenia studiów), a wówczas studentowi przyznawane są 2 ECTS za każdy miesiąc praktyk. W obu przypadkach przy rekrutacji wymagana jest pisemna zgoda koordynatora praktyk właściwego dla danego kierunku i specjalności na Learning Agreement for Traineeship. Studenci UKSW rekrutowani są na praktyki trwające 90 dni.


Zapraszamy nauczycieli akademickich Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW do udziału w programie wymiany międzynarodowej Erasmus+


Nauczyciele akademiccy

Erasmus+ STA KA131 – Mobilności wewnątrzeuropejskie i międzynarodowe

Zapraszamy do udziału w rekrutacji podstawowej w ramach Programu Erasmus+ KA131. Rekrutacja prowadzona jest przez Dział Współpracy Międzynarodowej UKSW.

Bliższe informacje: https://dwm.uksw.edu.pl/erasmus/nauczyciele-akademiccy/


Aktualności DWM


Wydziałowy Koordynator ds. Programu Erasmus +

dr Justyna Stępkowska
e-mail: j.stepkowska@uksw.edu.pl