Przejdź do treści

Dlaczego warto studiować nauki o rodzinie na UKSW?

Dlaczego warto studiować nauki o rodzinie na UKSW? Jakie perspektywy pracy dają nasze studia?

Przykładowe miejsca zatrudnienia absolwentów: asystent rodziny, kierownik placówki wsparcia dziennego, wychowawca w placówce wsparcia dziennego, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, placówko opiekuńczo-wychowawcza, interwencyjny ośrodek preadopcyjny, specjalista ds. adopcji, regionalne ośrodki polityki społecznej, ośrodki pomocy rodzinie, ośrodki wsparcia, ośrodki interwencji kryzysowej, centra usług społecznych, NGO związane z życiem rodzinnym, wychowaniem, dzieckiem i rodzicielstwem. Ukończenie kierunku daje także możliwość dalszego kształcenia i zdobywania możliwości zawodowych w zawodzie nauczyciela lub terapeuty.

Rozbudowany zakres stanowisk pracy wraz z uzasadnieniem prawnym: https://wsr.uksw.edu.pl/kandydaci/miejsca-pracy-dla-absolwentow/.

Studia na kierunku nauki o rodzinie ukierunkowane są na zdobycie konkretnych kompetencji koniecznych do pracy polegającej na wsparciu małżonków, tworzących rodzinę na różnych etapach rozwoju oraz budujących bliskie związki. 

Szczegóły poniżej w zakładkach.

Studia I stopnia

Kompetencje zawodowe: wszyscy absolwenci zdobywają kompetencje i kwalifikacje zawodowe do podjęcia pracy na stanowisku asystenta rodziny, tutora rodzinnego, pracownika wsparcia dziennego i wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej i pracownika ośrodka adopcyjnego, pracownika ośrodków usług społecznych oraz opiekuna osoby starszej i niesamodzielnej. W związku z tym są przygotowani do: prowadzenia pracy z rodziną w miejscu zamieszkania; udzielania pomocy rodzinom w poprawie ich dobrostanu; opracowania i realizacji planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej skoordynowanym z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej; w rozwiązywaniu problemów interpersonalnych, wychowawczych, psychologicznych, socjalnych, zawodowych i ekonomicznych; wspierania aktywności społecznej rodziny; podejmowania działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin oraz budowania strategii rozwojowych poszczególnych osób i systemów rodzinnych (powiązanych relacjami rodzinnymi osób). Wszyscy absolwenci są przygotowani do: prowadzenia poradnictwa małżeńsko-rodzinnego w różnego typu placówkach świeckich i kościelnych; nauczania narzeczonych i małżonków naturalnych metod regulacji poczęć w ramach poradnictwa parafialnego i dekanalnego w Kościele katolickim; prowadzenia poradnictwa wychowawczego na różnych etapach rozwojowych dziecka; pracy w ośrodkach adopcyjnych, przy wsparciu rodziców zastępczych i z kandydatami do rodzicielstwa adopcyjnego. Wybierając specjalizację: opiekun osoby starszej i niesamodzielnej, studenci w zaawansowanym stopniu poznają zasady wsparcia rodzin opiekujących się seniorami i osobami niesamodzielnymi oraz nabywają kompetencje profesjonalnej oceny zróżnicowanych sytuacji rodzinnych, potrafią odpowiednio dobrać metody wparcia i prawidłowo prognozować dynamikę przemian oraz wnioskować o skutkach zastosowanych celowościowych rozwiązań.

Kompetencje komunikacyjne: absolwent posiada umiejętności komunikacyjne w zakresie: stosowania podstawowych strategii komunikacyjnych w procesie rozwiązywania problemów małżeńsko-rodzinnych; przedstawienia argumentacji w sposób dostosowany do możliwości różnych grup odbiorców; pracy zespołowej; audiowizualnej prezentacji wybranych problemów (ich opisu i rozwiązywania) oraz projektów społecznych; zarządzania stresem podczas wystąpień publicznych; sprawnego porozumiewania się przy użyciu nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych.

Kompetencje przedsiębiorcze: absolwent posiada kompetencje w zakresie mikroekonomii i finansów gospodarstw domowych oraz podstaw przedsiębiorczości.

Kompetencje analityczno-informatyczne: absolwent potrafi analizować problemy małżeństwa i rodziny z perspektywy pedagogiki, psychologii, nauk socjologicznych, prawa oraz innych dyscyplin zajmujących się małżeństwem i życiem rodzinnym, w tym z wykorzystaniem specjalistycznych zasobów bibliotek oraz baz danych statystycznych.

Kompetencje naukowo-badawcze: absolwent potrafi poprawnie: formułować problemy i cele badawcze; dobierać wiarygodne źródła informacji i dane niezbędne do ich rozwiązania; dokonywać oceny, krytycznej analizy i syntezy pozyskanych danych i informacji; dobierać właściwe metody i narzędzia badawcze; redagować teksty naukowe.

Studia II stopnia

Kompetencje zawodowe: wszyscy absolwenci zdobywają kompetencje i kwalifikacje zawodowe do podjęcia pracy na stanowisku asystenta rodziny, tutora rodzinnego, pracownika wsparcia dziennego i wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej i pracownika ośrodka adopcyjnego, pracownika ośrodków usług społecznych oraz opiekuna osoby starszej i niesamodzielnej. W związku z tym są przygotowani w pogłębionym stopniu do: prowadzenia pracy z rodziną w miejscu zamieszkania; udzielania pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, szczególnie w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin; udzielania pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, wychowawczych i psychologicznych; wspierania aktywności społecznej i zawodowej rodziny; podejmowania działań interwencyjnych oraz budowania strategii rozwojowych poszczególnych osób i systemów rodzinnych (powiązanych relacjami rodzinnymi osób). Absolwenci są przygotowani do prowadzenia poradnictwa wychowawczego na różnych etapach rozwojowych dziecka; pracy w ośrodkach adopcyjnych, przy wsparciu rodziców zastępczych i z kandydatami do rodzicielstwa adopcyjnego. Wybierając specjalizację: Mediacje i negocjacje w zaawansowanym stopniu poznają zasady wsparcia rodzin przeżywających trudności komunikacyjne, zaburzenia systemów wewnątrzrodzinnych relacji, napięć na poszczególnych etapach budowania związków i wychowania dzieci, zasady rozwiązywania napięć komunikacyjnych wynikających z sytuacji problemowych zróżnicowanych form życia rodzinnego oraz trudności zakończenia związków. Potrafią odpowiednio dobrać metody wsparcia i prawidłowo prognozować dynamikę przemian oraz wnioskować o skutkach zastosowanych celowościowych rozwiązań. Wybierając specjalizację: Coaching rodzinny w zaawansowanym stopniu poznają zasady świadomego budowania związków i etapów ich przeobrażeń, zasady pogłębiania kompetencji rodzicielskich, zwiększania trafności i szybkości decyzji w trakcie budowania związków, budowania relacji małżeńskiej i pogłębiania więzi z dzieckiem na różnych etapach rodzicielstwa, pogłębiania potencjału rodzicielskiego poprzez nabycie umiejętności stosowania zasad wsparcia okazywanego współmałżonkowi i dzieciom. Ścieżka oparta jest na wypracowanych rozwiązaniach w ramach projektów przeprowadzanych na Wydziale, w ramach których wypracowane zostały sprawdzone procedury i otrzymano pozytywnych informacje zwrotne od małżonków i rodziców. Wybierając specjalizację: Duszpasterstwo rodzin student w zaawansowanym stopniu poznaje teologiczne i praktyczne aspekty opieki duszpasterskiej Kościoła katolickiego nad małżeństwem i rodziną, nad tworzącymi związki i przygotowującymi się do małżeństwa, nad rozwiedzionymi oraz osobami żyjącymi w tzw. „sytuacjach nieregularnych”. Poznaje instytucje kościelne wspierające małżeństwo i rodzinę, ich specyfikę, zasady moralnej oceny poszczególnych aspektów życia małżeńskiego, rodzinnego i rodzicielstwa, duchowości kobiety i mężczyzny w rodzinie, dylematów bioetycznych oraz zasady edukacji członków Kościoła katolickiego na temat teologii małżeństwa i rodziny na poziomie parafii, ruchów religijnych i dekanatów.

Kompetencje komunikacyjne: wszyscy absolwenci posiadają kompetencje w zakresie stosowania podstawowych narzędzi i strategii komunikacyjnych w procesie rozwiązywania problemów rodzin, dzieci i młodzieży oraz przedstawienia argumentacji w sposób dostosowany do możliwości różnych grup odbiorców pracy zespołowej. Studenci nabywają umiejętności w zakresie audiowizualnej prezentacji wybranych problemów oraz projektów społecznych, sprawnego porozumiewania się przy użyciu nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych, komunikowania się w grupie oraz z przedstawicielami instytucji oferujących wsparcie małżeństwu i rodzinie.

Kompetencje przedsiębiorcze: absolwent posiada kompetencje w zakresie mikroekonomii 
i zarzadzania budżetem gospodarstw domowych oraz podstaw mikroprzedsiębiorczości i jej zaburzeń w sytuacjach problemów społecznych.

Kompetencje analityczno-informatyczne: absolwent potrafi analizować problemy bliskich związków, małżeństwa i rodziny z perspektywy pedagogiki, psychologii, nauk socjologicznych, prawa oraz innych dyscyplin zajmujących się małżeństwem i życiem rodzinnym, w tym z wykorzystaniem specjalistycznych zasobów bibliotek oraz baz danych statystycznych.

Kompetencje naukowo-badawcze: absolwent potrafi poprawnie: formułować problemy i cele badawcze; dobierać wiarygodne źródła wiedzy i dane niezbędne do rozwiązania problemów badawczych i wymagających wsparcia i interwencji sytuacji związanych z działalnością zawodową; dokonywać oceny, krytycznej analizy i syntezy pozyskanych danych; dobierać właściwe metody 
i narzędzia badawcze; redagować teksty naukowe z uwzględnieniem literatury obcojęzycznej.