Studenci i doktoranci, którzy zostali przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2020/2021, bądź przeniosą się z innej uczelni mogą składać wnioski o akademik w terminie:
od 1 września do 12 września 2020r.


Do wniosku o akademik należy złożyć oświadczenie o dochodach za miesiąc SIERPIEŃ 2020r. – zał. nr 20
Wniosek wraz z oświadczeniem należy przesłać pocztą polską lub mailem na wskazany poniżej adres mailowy:

Wnioski o akademik znajdują się na stronie internetowej Działu Pomocy Materialnej w zakładce: Formularze do pobrania dla studentów/doktorantów.

Napełnieni smutkiem informujemy, że w dniu 17 sierpnia 2020 r. zmarł ks. prał. prof. Ireneusz Mroczkowski. Przeżył 71 lat w tym 46 lat w kapłaństwie; wieloletni profesor Wydziału Studiów Nad Rodziną UKSW. Rodzinie i Przyjaciołom składamy kondolencje.
 
Uroczystości pogrzebowe śp. ks. prał. Ireneusza Mroczkowskiego odbędą się w czwartek, 20 sierpnia o godz. 11:00 w Bazylice Katedralnej. Mszy św. pogrzebowej przewodniczyć będzie ksiądz biskup Piotr Libera. Poprzedzi ją modlitwa różańcowa, która rozpocznie się o godz. 10:00. Ciało Księdza Profesora zostanie złożone do grobu na cmentarzu katolickim przy ulicy Kobylińskiego w Płocku.
 
W środę, 19 sierpnia o godz. 19:30 Msza św. w intencji Zmarłego w kościele św. Jana Chrzciciela w Płocku pod przewodnictwem księdza biskupa Mirosława Milewskiego. O 19:00 modlitwa różańcowa.
 
Niech odpoczywa w pokoju.
 
Prosimy, aby zamiast kwiatów z okazji pogrzebu Księdza Profesora złożyć ofiarę na hospicjum Caritas.

W związku z:

- Zarządzeniem Nr 39/2020 Rektora UKSW w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej,

- Zarządzeniem Nr 37/2020 Rektora UKSW w sprawie harmonogramu roku akademickiego

- Decyzją Nr 7/2020 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia UKSW w sprawie zaliczania zajęć i przeprowadzania egzaminów z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację

informuję, że:

- zajęcia dydaktyczne na kierunkach prowadzonych na WSR w bieżącym semestrze nie zostaną wznowione w formie kontaktu bezpośredniego;

- zaliczenia i egzaminy w sesji letniej odbywają się zdalnie lub on-line, zgodnie z ustaleniami osób prowadzących zajęcia i w podanych przez nie terminach;

- termin letniej sesji egzaminacyjnej został wydłużony do 15 lipca, a sesji poprawkowej do 20 września;

- egzamin centralny z języka obcego nowożytnego dla studentów przed obroną pracy licencjackiej/magisterskiej – odbędzie się 15 czerwca 2020 r. – informacje SJO UKSW; egzamin centralny z języka obcego nowożytnego - 7 września 2020 r.;

- egzaminy dyplomowe zaplanowane w czerwcu i w lipcu odbędą się w wyznaczonych wcześniej terminach w formie tradycyjnej przy zachowaniu obostrzeń wydanych przez służby sanitarne kraju, w tym z zachowaniem dystansu społecznego, środków ochrony osobistej i z użyciem środków dezynfekcji rąk i powierzchni. Szczegółowe informacje zostaną podane w późniejszym terminie;

- termin składania prac licencjackich (i pozostałych dokumentów do egzaminu licencjackiego) został wydłużony do 30 czerwca; jednak osobom zamierzającym przystąpić do egzaminu dyplomowego w podanych terminach lipcowych sugerujemy złożenie dokumentów i pracy w terminie podanym wcześniej do wiadomości studentów

- termin składania prac magisterskich (i pozostałych dokumentów do egzaminu magisterskiego) został wydłużony do 15 lipca, jednak osobom zamierzającym przystąpić do egzaminu dyplomowego w podanych terminach czerwcowych i lipcowych sugerujemy złożenie dokumentów i pracy w terminie podanym wcześniej do wiadomości studentów: 

- w przypadku złożenia pracy dyplomowej w terminie uniemożliwiającym odbycie egzaminu w wyznaczonym terminie w czerwcu lub w lipcu, egzamin odbędzie się w terminie wrześniowym; w sytuacjach szczególnych i uzasadnionych istnieje możliwość zorganizowania egzaminu w innym terminie po uzgodnieniu takich przypadków indywidualnie z promotorem i kierownikiem studiów (z odpowiednim wyprzedzeniem, tzn. najpóźniej do 30 czerwca);

Więcej informacji...

Studenci II – VI roku oraz doktoranci II – IV roku: od 1 czerwca do 17 czerwca 2020r.

Do wniosku o akademik należy złożyć oświadczenie o dochodach za miesiąc MAJ 2020r. – zał. nr 20

Wnioski wraz z oświadczeniem należy przesłać pocztą polską:

 Pani Marlena Miniewicz
 Kierownik Działu Pomocy Materialnej dla Studentów Uniwersytetu 
 Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ul. Wóycickiego 1/3 bud.23, 
 01-938 Warszawa tel/fax 022 569 97 83

lub mailem na wskazany adres mailowy: - m.miniewicz@uksw.edu.pl

Dla studentów i doktorantów, którzy zostaną przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2020/2021 bądź przeniosą się z innej uczelni – termin składania wniosków o akademik zostanie ogłoszony w późniejszym czasie.

 

 

Drodzy Studenci! 
Jeśli zastanawiacie się, jak będą wyglądały w tym semestrze egzaminy oraz zaliczenia, przeczytajcie decyzję prof. Anny Fidelus, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia.
 
W porozumieniu z Samorządem Studentów zostały wypracowane procedury związane z przebiegiem egzaminów i zaliczeń w semestrze letnim. Sprawdźcie, jak w tym wyjątkowym czasie będą wyglądały Wasze egzaminy oraz zaliczenia i z jakich narzędzi będziecie korzystać.
 
Jakie możliwości daje studentom druga tarcza antykryzysowa? W jaki sposób starać się o stypendia i zapomogi? Sprawdźcie komunikat prof. Anny Fidelus, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia.
 
Komunikat dotyczy procedury składania wniosków o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę, a także zasad ich przyznawania.
 

DRODZY STUDENCI

Uprzejmie informujemy, że:

 - Informacje o dyżurach wykładowców, prowadzonych przez nich seminariach i konsultacjach, a dokładnie w jakich godzinach są dostępni i w jakiej formie (telefon, Skype, on-line, czy wcześniej należy napisać email, czy zadzwonić?) znajdują się na stronie internetowej WSR oraz w systemie USOS; 
- Obowiązują wszystkie dotychczasowe terminy składania prac dyplomowych tzn. prace dyplomowe – wydrukowane, należy złożyć w dziekanacie do 30 maja br. - można przesyłać pocztą;
- Egzamin z języka obcego odbędzie się w czerwcu. Nie ma jeszcze decyzji, czy będzie to tylko forma pisemna czy także ustna; 
- Godziny dyżuru prodziekana ds. studenckich nie uległy zmianie. PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH
Ks. dr hab. Andrzej Najda, prof. UKSW - Przyjmuje studentów w czwartki w godzinach 12:00-13:00 b.23 p. 208 – z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne dyżury odbywają się przez skypa: andrzej.jacek71;
- W sprawie odpłatności za studia należy składać podania (o przesunięcie płatności, rozłożenie opłat na raty czy umorzenie części opłat) do p. Prorektor prof. UKSW dr hab. Anny Fidelus z indywidualnym umotywowaniem prośby. Podania składać należy w formie elektronicznej (skan podania);
- Niektóre usługi edukacyjne, które nie mogą być realizowane w formie zdalnej prowadzone będą w przyszłym roku akademickim; 
- Można składać wnioski o zapomogę do Uniwersyteckiej Komisji Stypendialnej UKSW.