Mieszany tryb kształcenia z przewagą zajęć online – tak będzie przebiegał zimowy semestr akademicki. 

Forma, charakter i warunki nauczania w pierwszym semestrze nowego roku akademickiego zostały określone w zarządzeniu Rektora ks. prof. Ryszarda Czekalskiego, opublikowanym w Monitorze UKSW. Kształcenie dla wszystkich rodzajów i poziomów studiów będzie przebiegać z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Dotyczy to zwłaszcza wykładów oraz spotkań dla większych grup, w tym także zajęć z wf i lektoratów.

Forma stacjonarna na terenie uczelni przewidziana jest dla zajęć wymagających korzystania ze specjalistycznej aparatury w laboratoriach, oprogramowania, którego nie można udostępnić online, praktyk zawodowych czy zajęć terenowych, warsztatów, a także projektów i badań prowadzonych w ramach prac dyplomowych i zaliczeniowych.

Wszystkie zajęcia na uczelni muszą odbywać się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Studenci i doktoranci z objawami choroby górnych dróg oddechowych i innymi wskazującymi na zakażenie COVID-19 nie mogą uczestniczyć w zajęciach na uczelni.

Władze wydziałów w porozumieniu z Prorektorem ds. studenckich i kształcenia ustalać będą szczegółowe rozwiązania dotyczące trybu zajęć.

Studenci pierwszego roku wszystkich rodzajów studiów mogą mieć zajęcia w formie stacjonarnej, ale z wyłączeniem wykładów. Spotkania adaptacyjne w formie tradycyjnej dla pierwszych roczników studiów pozostawione są do decyzji dziekanów.

 

Szczegółowe informacje dostępne są w Zarządzeniu Rektora.

W dniach od 2 do 15 września 2020 r. trwa rekrutacja do programu MOST na semestr zimowy i cały rok akademicki 2020/2021. W tym okresie na stronie internetowej Programu: http://most.amu.edu.pl/ aktywny będzie link umożliwiający zapoznanie się z aktualną ofertą MOST-u oraz założenie konta w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się o udział w Programie MOST.
 
Wszystkie informacje o programie dostępne są na stronie:
w Centrum Wsparcia Studentacws@uksw.edu.pl
 

Studenci i doktoranci, którzy zostali przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2020/2021, bądź przeniosą się z innej uczelni mogą składać wnioski o akademik w terminie:
od 1 września do 12 września 2020r.


Do wniosku o akademik należy złożyć oświadczenie o dochodach za miesiąc SIERPIEŃ 2020r. – zał. nr 20
Wniosek wraz z oświadczeniem należy przesłać pocztą polską lub mailem na wskazany poniżej adres mailowy:

Wnioski o akademik znajdują się na stronie internetowej Działu Pomocy Materialnej w zakładce: Formularze do pobrania dla studentów/doktorantów.

Napełnieni smutkiem informujemy, że w dniu 17 sierpnia 2020 r. zmarł ks. prał. prof. Ireneusz Mroczkowski. Przeżył 71 lat w tym 46 lat w kapłaństwie; wieloletni profesor Wydziału Studiów Nad Rodziną UKSW. Rodzinie i Przyjaciołom składamy kondolencje.
 
Uroczystości pogrzebowe śp. ks. prał. Ireneusza Mroczkowskiego odbędą się w czwartek, 20 sierpnia o godz. 11:00 w Bazylice Katedralnej. Mszy św. pogrzebowej przewodniczyć będzie ksiądz biskup Piotr Libera. Poprzedzi ją modlitwa różańcowa, która rozpocznie się o godz. 10:00. Ciało Księdza Profesora zostanie złożone do grobu na cmentarzu katolickim przy ulicy Kobylińskiego w Płocku.
 
W środę, 19 sierpnia o godz. 19:30 Msza św. w intencji Zmarłego w kościele św. Jana Chrzciciela w Płocku pod przewodnictwem księdza biskupa Mirosława Milewskiego. O 19:00 modlitwa różańcowa.
 
Niech odpoczywa w pokoju.
 
Prosimy, aby zamiast kwiatów z okazji pogrzebu Księdza Profesora złożyć ofiarę na hospicjum Caritas.

W związku z:

- Zarządzeniem Nr 39/2020 Rektora UKSW w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej,

- Zarządzeniem Nr 37/2020 Rektora UKSW w sprawie harmonogramu roku akademickiego

- Decyzją Nr 7/2020 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia UKSW w sprawie zaliczania zajęć i przeprowadzania egzaminów z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację

informuję, że:

- zajęcia dydaktyczne na kierunkach prowadzonych na WSR w bieżącym semestrze nie zostaną wznowione w formie kontaktu bezpośredniego;

- zaliczenia i egzaminy w sesji letniej odbywają się zdalnie lub on-line, zgodnie z ustaleniami osób prowadzących zajęcia i w podanych przez nie terminach;

- termin letniej sesji egzaminacyjnej został wydłużony do 15 lipca, a sesji poprawkowej do 20 września;

- egzamin centralny z języka obcego nowożytnego dla studentów przed obroną pracy licencjackiej/magisterskiej – odbędzie się 15 czerwca 2020 r. – informacje SJO UKSW; egzamin centralny z języka obcego nowożytnego - 7 września 2020 r.;

- egzaminy dyplomowe zaplanowane w czerwcu i w lipcu odbędą się w wyznaczonych wcześniej terminach w formie tradycyjnej przy zachowaniu obostrzeń wydanych przez służby sanitarne kraju, w tym z zachowaniem dystansu społecznego, środków ochrony osobistej i z użyciem środków dezynfekcji rąk i powierzchni. Szczegółowe informacje zostaną podane w późniejszym terminie;

- termin składania prac licencjackich (i pozostałych dokumentów do egzaminu licencjackiego) został wydłużony do 30 czerwca; jednak osobom zamierzającym przystąpić do egzaminu dyplomowego w podanych terminach lipcowych sugerujemy złożenie dokumentów i pracy w terminie podanym wcześniej do wiadomości studentów

- termin składania prac magisterskich (i pozostałych dokumentów do egzaminu magisterskiego) został wydłużony do 15 lipca, jednak osobom zamierzającym przystąpić do egzaminu dyplomowego w podanych terminach czerwcowych i lipcowych sugerujemy złożenie dokumentów i pracy w terminie podanym wcześniej do wiadomości studentów: 

- w przypadku złożenia pracy dyplomowej w terminie uniemożliwiającym odbycie egzaminu w wyznaczonym terminie w czerwcu lub w lipcu, egzamin odbędzie się w terminie wrześniowym; w sytuacjach szczególnych i uzasadnionych istnieje możliwość zorganizowania egzaminu w innym terminie po uzgodnieniu takich przypadków indywidualnie z promotorem i kierownikiem studiów (z odpowiednim wyprzedzeniem, tzn. najpóźniej do 30 czerwca);

Więcej informacji...

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach