Uprzejmie informujemy, że od dnia 29.10.2020 r. do odwołania wstrzymuje się bezpośrednie przyjmowanie interesantów w Dziekanacie WSR. Wszystkie sprawy prosimy na bieżąco zgłaszać drogą mailową wsr@uksw.edu.pl.

 

Za niedogodności serdecznie przepraszamy.

Dyżury pracowników Wydziału Studiów nad Rodziną w semestrze zimowym 2020-2021 odbywają się w tym semestrze w formie zdalnej. Plik z terminami oraz linkami do dyżurów.

internetkomunikacjaminiOd 16 października do 29 listopada wszystkie zajęcia dydaktyczne na UKSW są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik na odległość w trybie synchronicznym.

Opublikowane w Monitorze UKSW Zarządzenie Rektora nr 66/2020 zostało wprowadzona w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Ksiądz Rektor zdecydował, że wszystkie zajęcia dydaktyczne są prowadzone zdalnie w trybie synchronicznym. Oznacza to,  że podczas zajęć studenci i nauczyciele akademiccy muszą być jednocześnie w tym samym czasie dostępni online.

Zobacz Zarządzenie w Monitorze

Zagadnienie braterstwa jest jednym z głównych tematów, do których odwołał się Franciszek już w dniu swojego wyboru na Stolicę św. Piotra 13 marca 2013 r., opowiadając o „braterskiej wędrówce” biskupa Rzymu i jego ludu: „Módlmy się zawsze za siebie nawzajem: jedni za drugich. Módlmy się za cały świat, aby panowało wielkie braterstwo”. 3 października 2020 r. w Asyżu została opublikowana encyklika Fratelli tutti o braterstwie i przyjaźni społecznej.

Ks. dr Wojciech Kućko, pracownik badawczo-dydaktyczny Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie i WSD w Płocku, w swoich badaniach naukowych nad pontyfikatem papieża Franciszka podjął w ostatnich miesiącach pracę nad przeanalizowaniem tematu braterstwa w papieskim nauczaniu. Owocem tych poszukiwań jest artykuł, opublikowany jeszcze przed papieską encykliką, na łamach flagowego polskiego czasopisma teologicznego „Collectanea Theologica” (3/2020, 70 pkt. MNiSW).

Czas pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 był okazją do postawienia na nowo wielu pytań, dotyczących relacji międzyludzkich. W tym kontekście Papież Franciszek próbuje podjąć terapię braterstwem, aby „globalizacji obojętności” skutecznie i konsekwentnie przeciwstawiać „globalizację braterstwa i solidarności”. Celem artykułu jest ukazanie istoty braterstwa w nauczaniu papieża Franciszka w kontekście nauczania Kościoła katolickiego. W artykule zostają przedstawione biblijne korzenie braterstwa, a także jego inklinacje w magisterium Soboru Watykańskiego II i kolejnych papieży. Reinterpretacja terminu „braterstwo” w myśli Franciszka obejmuje: „mistykę braterstwa”, jego charakter międzyreligijny i społeczny, globalne braterstwo na płaszczyźnie bioetyki i ekologii oraz powiązanie z „teorią przeciwieństw” (niem. Gegensatz), którą papież zaczerpnął od Romano Guardiniego.

Fragment publikacji

Do dnia 15 października 2020 roku jest możliwość zapisania się na studia na kierunku NAUKI O RODZINIE niestacjonarne.

kierunek NAUKI O RODZINIE

Serdecznie zapraszamy!

Szczegóły: https://irk.uksw.edu.pl lub telefonicznie: 22-561 90 49.

Dzień organizacyjny 
 
dla studentów I roku
studia stacjonarne 1 stopnia (licencjackie) i 2 stopnia (magisterskie)
 
30 września 2020 roku
 
godz. 10.00 bud. 23, sala 106
- Powitanie studentów I roku – Dziekan WSR ks. prof. UKSW dr hab. Andrzej Jacek Najda
- Informacje dotyczące studiów na kierunku nauki o rodzinie – Prodziekan WSR prof. UKSW dr hab. Agnieszka Regulska
- Informacje Pełnomocnika ds. praktyk – Dr Katarzyna Stankiewicz
- Informacje opiekunów roku 
- Przedstawienie kadry naukowo-dydaktycznej WSR
- Ślubowanie studentów I roku
 
godz. 11.00 bud. 23, sala 106
- Szkolenie dotyczące praw i obowiązków studenta - Samorząd Studentów UKSW
- Wystąpienie przedstawiciela Wydziałowej Rady Studentów WSR
 
godz. 12:30 bud. 23, sala 106
- Szkolenie BHP (obowiązkowe - warunek rozpoczęcia studiów)
 

Zapraszamy studentów do zapoznania się z planem zajęć na studiach stacjonarnych w semestrze zimowym 2020/2021 - szczegóły pod adresem: wsr.uksw.edu.pl/node/934.

Obrony prac dyplomowych licencjackich i magisterskich na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych WSR odbędą się w dn. 22.09.2020 oraz 6.10.2020. 

O szczegółach studenci będą informowani indywidualnie przez pracowników Dziekanatu WSR.

Informujemy, że z dniem 1 września 2020 roku, wraz z rozpoczęciem nowej kadencji, Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski powołał nowe Władze Wydziału Studiów nad Rodziną:

Dziekanem WSR na kadencję 2020-2024 został ks. dr hab. Andrzej Jacek Najda, prof. ucz.

Prodziekanem WSR oraz Kierownikiem studiów na kierunku „nauki o rodzinie” na kadencję 2020-2024 została dr hab. Agnieszka Regulska, prof. ucz.

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz naszego Wydziału i Uniwersytetu!

Mieszany tryb kształcenia z przewagą zajęć online – tak będzie przebiegał zimowy semestr akademicki. 

Forma, charakter i warunki nauczania w pierwszym semestrze nowego roku akademickiego zostały określone w zarządzeniu Rektora ks. prof. Ryszarda Czekalskiego, opublikowanym w Monitorze UKSW. Kształcenie dla wszystkich rodzajów i poziomów studiów będzie przebiegać z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Dotyczy to zwłaszcza wykładów oraz spotkań dla większych grup, w tym także zajęć z wf i lektoratów.

Forma stacjonarna na terenie uczelni przewidziana jest dla zajęć wymagających korzystania ze specjalistycznej aparatury w laboratoriach, oprogramowania, którego nie można udostępnić online, praktyk zawodowych czy zajęć terenowych, warsztatów, a także projektów i badań prowadzonych w ramach prac dyplomowych i zaliczeniowych.

Wszystkie zajęcia na uczelni muszą odbywać się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Studenci i doktoranci z objawami choroby górnych dróg oddechowych i innymi wskazującymi na zakażenie COVID-19 nie mogą uczestniczyć w zajęciach na uczelni.

Władze wydziałów w porozumieniu z Prorektorem ds. studenckich i kształcenia ustalać będą szczegółowe rozwiązania dotyczące trybu zajęć.

Studenci pierwszego roku wszystkich rodzajów studiów mogą mieć zajęcia w formie stacjonarnej, ale z wyłączeniem wykładów. Spotkania adaptacyjne w formie tradycyjnej dla pierwszych roczników studiów pozostawione są do decyzji dziekanów.

 

Szczegółowe informacje dostępne są w Zarządzeniu Rektora.