Przejdź do treści

Podyplomowe Studium Nauk o Rodzinie

Studia podyplomowe mają na celu umożliwienie nauczycielom pracującym w szkole uzyskanie dodatkowych kwalifikacji w zakresie przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie, a także zdobycia interdyscyplinarnej wiedzy odnoszącej się do małżeństwa i rodziny z obszaru nauk filozoficzno-teologicznych, psychologiczno-pedagogicznych, biomedycznych i socjologiczno-prawnych.

Rekrutacja

Warunkiem przyjęcia na studia jest zarejestrowanie się w systemie IRK (https://podyplomowe.uksw.edu.pl/) i złożenie w terminie do 1 października  2020 r. kompletu dokumentów: podania o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK (kwestionariusz zgłoszeniowy), jednego zdjęcia w wersji papierowej, jeśli nie zostało wgrane do systemu IRK, kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), w przypadku osób duchownych zgody przełożonego na podjęcie studiów.

Dokumenty można składać osobiście w Dziekanacie WSR lub przesyłając pocztą na podany niżej adres.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wydział Studiów nad Rodziną
ul. Wóycickiego 1/3 bud. 23, pok. 215
01-938 Warszawa
tel. 22/561-90-49, wsr@uksw.edu.pl

Zapisy: https://oferta.uksw.edu.pl/pl/


Podyplomowe Studium Nauk o Rodzinie dla osób duchownych

Podejmując wyzwania stawiane przez współczesny świat i odpowiadając na apel Papieża Franciszka o objęcie duszpasterską troską narzeczonych, małżonków, rodziny i osoby żyjące w nieformalnych związkach ZAPRASZAMY NA STUDIA PODYPLOMOWE skierowane do duszpasterzy rodzin, do osób duchownych: księży, zakonników, sióstr zakonnych.

Celem studiów jest umożliwienie zdobycia praktycznej interdyscyplinarnej wiedzy o małżeństwie i rodzinie niezbędnej w pracy duszpasterskiej podejmowanej we współczesnych uwarunkowaniach.

Rekrutacja

Warunkiem przyjęcia na studia jest zarejestrowanie się w systemie IRK (https://oferta.uksw.edu.pl/pl/) i złożenie w terminie do 1 października  2020 r. kompletu dokumentów: podania o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK (kwestionariusz zgłoszeniowy), jednego zdjęcia w wersji papierowej, jeśli nie zostało wgrane do systemu IRK, kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), w przypadku osób duchownych zgody przełożonego na podjęcie studiów.

Dokumenty można składać osobiście w Dziekanacie WSR lub przesyłając pocztą na podany niżej adres.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wydział Studiów nad Rodziną
ul. Wóycickiego 1/3 bud. 23, pok. 215
01-938 Warszawa
tel. 22/561-90-49, wsr@uksw.edu.pl

Zapisy: https://oferta.uksw.edu.pl/pl/


Studia podyplomowe Coach Rodzinny

Studia podyplomowe mają na celu umożliwienie osobom z wyższym wykształceniem kierunkowym (nauki o rodzinie, pedagogika, psychologia, praca socjalna), uzyskania dodatkowych kwalifikacji do pracy z rodzinami.
Coaching rodzinny jest interaktywnym zespołem oddziaływań, którego głównym celem jest wzmacnianie oraz wspieranie rodziny w jej rozwoju, w poszczególnych fazach życia rodzinnego i wydarzeniach (zamierzonych i niezamierzonych), poprzez samodzielne dokonywanie zmian, w oparciu o własne odkrycia, wnioski i zasoby systemu rodzinnego.

Oczekiwanymi efektami kształcenia na studiach podyplomowych jest wiedza z zakresu coachingu, funkcjonowania i rozwoju rodziny, relacji rodzinnych (w tym małżeńskich, rodzicielskich) oraz możliwości wsparcia rodzin; umiejętności: diagnozy i oceny systemu rodzinnego, wsparcia rodziny, budowania relacji oraz komunikacji w rodzinie, stosowania technik i narzędzi coachingowych w pracy z rodziną.

Absolwenci studium uzyskają nie tylko umiejętności stosowania podstawowych narzędzi i technik coachingowych oraz samodzielnego prowadzenia sesji i procesu coachingowego, lecz nabędą również umiejętności rozpoznawania, diagnozowania oraz wszechstronnego wspierania systemu rodzinnego.
Program studiów obejmuje 240 godzin (3 semestry) wykładów, ćwiczeń, warsztatów, treningów indywidualnych i grupowych oraz superwizji.

Rekrutacja

Warunkiem przyjęcia na studia jest zarejestrowanie się w systemie IRK (https://podyplomowe.uksw.edu.pl/)
i złożenie w terminie do 1 października 2020 r. kompletu dokumentów: podania o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK (kwestionariusz zgłoszeniowy), jednego zdjęcia w wersji papierowej, jeśli nie zostało wgrane do systemu IRK, kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), w przypadku osób duchownych zgody przełożonego na podjęcie studiów.

Dokumenty można składać osobiście w Dziekanacie WSR lub przesyłając pocztą na podany niżej adres.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wydział Studiów nad Rodziną
ul. Wóycickiego 1/3 bud. 23, pok. 215
01-938 Warszawa
tel. 22/561-90-49, wsr@uksw.edu.pl

Zapisy: https://oferta.uksw.edu.pl/pl/


Studia podyplomowe Ochrona danych osobowych w sektorze zdrowia

Studia podyplomowe OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SEKTORZE ZDROWIA adresowane są do osób zatrudnionych w szeroko rozumianym sektorze medycznym: szpitalach, centrach medycznych, ośrodkach zajmujących się zapisem, przetwarzaniem i archiwizacją danych pacjentów, jako menadżerowie, informatycy, prawnicy i lekarze. Adresaci Studiów, to osoby, które obecnie zajmują się ochroną informacji niejawnych w sektorze ochrony zdrowia, ochroną danych osobowych pacjentów, szczególnie w sektorze transplantologii, farmakologii, służby krwi oraz laboratoriów medycznych. Adresatami studiów są także osoby, które zamierzają podjąć taką pracę w istniejących już centrach medycznych, stworzyć własne ośrodki lecznicze, badawcze lub laboratoryjne a także poznać zasady współpracy z centrami juz istniejącymi w celu należytej i wymaganej prawem ochrony pacjenta.Warunkiem uczestnictwa w Studiach jest posiadanie tytułu magistra lub licencjata. Rekrutacja jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest uzyskanie przewidzianych programem studiów zaliczeń.
Celem Studiów Podyplomowych OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SEKTORZE ZDROWIA stworzonych pod patronatem i we współpracy z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (GIODO) jest przekazanie absolwentom wiedzy w zakresie ochrony danych osobowych pacjentów oraz ich zarządzaniem w dynamicznie zmieniającym się sektorze zdrowia.
Celem Studiów jest również zapoznanie słuchaczy z metodami i środkami ochrony informacji na temat danych osobowych pacjentów. W ramach studiów zdobędą oni wiedzę zarówno praktyczną, jak i teoretyczną konieczną do zatrudnienia na stanowiskach pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych dotyczących klientów centrów medycznych, kierowników i pracowników „pionów ochrony” danych, a także administratorów bezpieczeństwa informacji.
Studia trwają dwa semestry: pierwszy, to semestr zimowy roku akademickiego 2019/20, drugi – to semestr letni roku akademickiego 2019/20. Obejmuje około 14 zjazdów sobotnio-niedzielnych, łącznie około 180 godzin zajęć dydaktycznych. Zajęcia odbywają się na WSR UKSW. Są one prowadzone przez pracowników naukowych oraz praktyków z doświadczeniem zawodowym w zakresie tematyki Studiów. Zdecydowana większość prowadzących zajęcia, to pracownicy lub współpracownicy GIODO.

Rekrutacja

Warunkiem przyjęcia na studia jest zarejestrowanie się w systemie IRK (https://podyplomowe.uksw.edu.pl/)
i złożenie w terminie do 1 października  2019 r. kompletu dokumentów: podania o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK (kwestionariusz zgłoszeniowy), jednego zdjęcia w wersji papierowej, jeśli nie zostało wgrane do systemu IRK, kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), w przypadku osób duchownych zgody przełożonego na podjęcie studiów.

Dokumenty można składać osobiście w Dziekanacie WSR lub przesyłając pocztą na podany niżej adres.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wydział Studiów nad Rodziną
ul. Wóycickiego 1/3 bud. 23, pok. 215
01-938 Warszawa
tel. 22/561-90-49, wsr@uksw.edu.pl

Zapisyhttps://oferta.uksw.edu.pl/pl/


Międzynarodowe Studia Menadżerskie i Coachingu

Międzynarodowe Studia Menadżerskie i Coachingu – studia podyplomowe, wyposażające w praktyczne umiejętności lidera, menadżera w połączeniu z wykorzystaniem kompetencji coacha.

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom nowoczesnej wiedzy, niezbędnej w zarządzaniu współczesną firmą metodami coachingowymi oraz doskonalenie kwalifikacji kierowniczych kluczowych w sprawnym kierowaniu zespołami ludzkimi.

Studia przeznaczone są dla osób zajmujących się zarządzaniem na wysokim i średnim szczeblu hierarchii organizacyjnej.

Korzyści dla słuchacza

Posiadanie ogólnej i specjalistycznej wiedzy w zakresie coachingu menadżerskiego;
Posiadanie wiedzy wymaganej dla roli coacha w organizacji z zakresu socjologii i psychologii;
Posiadanie wiedzy z zakresu kompetencji kierowniczych, takich jak kierowanie, delegowanie, asertywność, negocjacje, komunikacja i innych;
Znajomość metod i narzędzi wykorzystywanych w procesie coachingu biznesowego;
Identyfikowanie psychologicznych i społecznych podstaw funkcjonowania człowieka;
Umiejętność stosowania efektywnej komunikacji w zespole.

Kadra

Wykładowcy to wykwalifikowani trenerzy biznesu praktycy i coachowie certyfikowani przez największą organizację coachingową na świecie International Coach Federation. Swoje doświadczenie i wiedzę przekazują w praktyczny sposób, tak aby słuchacz studiów mógł ją przełożyć na swoją pracę.

Dyplomy/certyfikaty

Student po ukończeniu studiów otrzymuje dyplom uczelni oraz certyfikat ACSTH (Approved Coach Specific Training Hours) poświadczający odbycie 60 godzin programu akredytowanego przez największą na świecie organizację coachingową International Coach Federation.

Po otrzymaniu certyfikatu ACSTH uczestnik może złożyć aplikację na otrzymanie akredytacji na poziomie ACC.

Rekrutacja

Warunkiem przyjęcia na studia jest zarejestrowanie się w systemie IRK (https://oferta.uksw.edu.pl/pl/)
i złożenie w terminie do 31 października  2018 r. kompletu dokumentów: podania o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK (kwestionariusz zgłoszeniowy), jednego zdjęcia w wersji papierowej, jeśli nie zostało wgrane do systemu IRK, kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), w przypadku osób duchownych zgody przełożonego na podjęcie studiów.

Dokumenty można składać osobiście w Dziekanacie WSR lub przesyłając pocztą na podany niżej adres.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wydział Studiów nad Rodziną
ul. Wóycickiego 1/3 bud. 23, pok. 215
01-938 Warszawa
tel. 22/561-90-49, wsr@uksw.edu.pl