Aktualności dla Studentów

Szanowni Państwo,

stosownie do brzmienia § 1 ust. 5a. Zarządzenia Nr 50/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów i kształceniem doktorantów w roku akademickim 2022/2023 oraz  Zarządzeniem Nr 60/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 lipca 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 50/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów i kształceniem doktorantów w roku akademickim 2022/2023, Studenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2022/2023 mogą wnioskować o zmianę warunków umowy w zakresie wyliczenia opłat za usługi edukacyjne poprzez aneksowanie wcześniej zawartej umowy na podstawie pisemnego oświadczenia - wzór

Oświadczenie można składać w dziekanacie do dnia 30 września 2022 r. 

Pobierz Oświadczenie pdf >>

Umowa została przez Państwa zatwierdzona w systemie USOS i znajduje się na Państwa indywidualnych kontach (data zawarcia umowy to data zatwierdzenie przesz Państwa dokumentu w systemie, natomiast nr umowy to numer albumu.)

Szanowni Studenci,

Student kierunku Nauki o rodzinie Wydziału Studiów nad Rodzina realizując program studiów musi uzyskać odpowiednią ilość punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych;

Studenci stacjonarni i niestacjonarni studiów I stopnia – 8 punktów ECTS

Studenci stacjonarni i niestacjonarni studiów II stopnia – 5 punktów ECTS

W roku 2022/23 oferta ogunów jest bogata [zajęcia Biura Karier z kompetencji miękkich, zajęcia z projektu wpisujące się w cele Zrównoważonego Rozwoju, zajęcia z ofert wydziałowych] ze zróżnicowanym rodzajem rejestracji ["kto-pierwszy-ten-lepszy oraz "rankingowa"], dlatego rejestracja „ogunowa” planowana jest w formie ciągłej przez ponad dwa tygodnie, a przedmioty w ofercie będą co i rusz dodawane, i aktualizowane.

Rejestracja będzie ograniczona do dwóch przedmiotów na semestr.

Możliwość rejestracji będą mieli tylko studenci rozliczeni.

W semestrze letnim oferta będzie aktualizowana.

Rejestracja na oguny będzie uruchomiona 22.09.2022 i potrwa do 7.10.2022 z przedłużeniem rejestracji na oguny w ramach projektu POWR do 14.10.2022."

Warunkiem zaliczenia roku jest spełnienie wszystkich wymagań (w tym: zaliczenie zajęć, złożenie egzaminów, odbycie i zaliczenie praktyk określonych w programie studiów dla danego okresu nauki. Program studiów jest dostępny na stronie Wydziałowej WSR studenci – program studiów.

Studenci, którzy zaliczą pozytywnie egzaminy w pierwszym terminie lub w terminie sesji poprawkowej zobowiązani są do sprawdzenia na swoim koncie, czy wszystkie oceny i zaliczenia wpisane są do systemu USOSweb. Po weryfikacji swoich ocen Student podpina przedmioty i zgłasza program do rozliczenia roku akademickiego 2021/2022.

Instrukcja zgłaszania programu do rozliczenia w systemie USOSweb:

1. Logowanie do systemu USOSweb
2. Zakładka : Dla studentów
3. Zaliczenia etapów
4. Kliknięcie ikony ZGŁOŚ PROGRAM DO ROZLICZENIA

Po rozliczeniu roku akademickiego 2021/2022 i uzyskaniu wpisu w systemie USOS na rok wyższy studenci uzyskują możliwość rejestracji na przedmioty ogólnouczelniane i przedmioty do wyboru w ramach programu studiów na kolejny rok akademicki.

Studenci, którzy będą ubiegać się o warunkowy wpis na kolejny rok studiów lub o powtarzanie roku oprócz zgłoszenia programu do rozliczenia w systemie USOSweb, zobowiązani są do złożenia odpowiedniego podania w Dziekanacie WSR.

Wzory podań znajdą Państwo na stronie Wydziałowej – Studenci – Wzory druków i podań https://wsr.uksw.edu.pl/node/1126 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach